ΜΠΙΤΟΝΙΑ

Κατασκευάζονται από δύο ειδικούς τύπους πολυαιθυλενίου και είναι κατάλληλα για τη συσκευασία και μεταφορά:
• χυμών, ορυκτελαίων και λοιπών υγρών
• χημικών.

ΜΠΙΤΟΝΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

28, 23.5, 21